Kế hoạch kiểm kê tài sản 2016 – 2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂY TIẾN

 
Số: 53 /KH-TH Tây Tiến

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Mộc Châu, ngày 31  tháng 12 năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm kê tài sản tính đến ngày 31/12/2016

 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TH TT ngày 9/12/2016 của Trường Tiểu học Tây Tiến về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tính đến 31/12/2016;
Hội đồng kiểm kê tài sản xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm kê tài sản cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
Nhằm kiểm tra, đánh giá một cách chính xác giá trị, cơ cấu, hiện trạng của tài sản, thiết bị hàng hóa về các mặt: số lượng, chất lượng, giá trị sử dụng thực tế… của các bộ phận trong trường đang quản lý sử dụng.
Nhằm kiểm kê lại tài sản, thiết bị ở đơn vị đến ngày 31/12/2016. Từ đó có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện việc sử dụng, bảo quản các tài sản, thiết bị, đồ dùng dạy học trong năm.
Làm cơ sở xác định nhu cầu mua sắm, sửa chữa, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài sản hiện có, khắc phục tình trạng lãng phí và xuống cấp tài sản, thiết bị.
2. Yêu cầu
Đánh giá đầy đủ số lượng, chất lượng, giá trị và nguồn vốn hình thành toàn bộ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, sách giáo khoa, và các trang thiết bị có nguồn gốc Ngân sách, viện trợ, biếu tặng hiện có trong đơn vị theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan Nhà nước.

 1. Đối tượng và các bước tiến hành
  1. Đối tượng:
  Tất cả các lớp học, phòng làm việc được giao quản lý tài sản, công cụ, thiết bị thuộc danh mục tài sản hiện đơn vị đang quản lý.
  Toàn bộ tài sản hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước, có nguồn gốc từ ngân sách và nguồn khác(viện trợ, quà biếu, hiến tặng, do đóng góp của tập thể…) được quy định tại Quyết định số 32/QĐ/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính.
  2. Các bước tiến hành
  Bước 1: Sắp xếp thu hồi, bố trí tài sản đúng chỗ quy định, đúng đơn vị, kiểm tra sổ sách, đánh giá phân loại theo các biểu mẫu tại các lớp, phòng làm việc từ ngày 12/12/2016 đến ngày 31/12/2016.
  Bước 2: Hội đồng kiểm kê cử thành viên Hội đồng làm việc kiểm kê tại đơn vị (có lịch kèm theo) tiến hành xác định nguyên giá, vào sổ sách, mẫu biểu kiểm tra đối chiếu, thống nhất đánh giá, dán tem kiểm kê theo mẫu từ ngày 12/12/2016 đến ngày 31/12/2016.
  Bước 3: Hội đồng kiểm kê họp, tổng hợp, lập các mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính gửi Hiệu trưởng, đề xuất tài sản cần thanh lý, kết thúc trước ngày 31/12/2016.
  III. Phương pháp kiểm kê
  1. Trực tiếp cân, đo, đong đếm từng tài sản, thiết bị kết hợp phân tích, đánh giá thực trạng tài sản.
  2. Xác định nguyên giá tài sản (gồm giá mua, các chi phí) nguồn gốc tài sản.
  3. Xác định giá trị còn lại của các tài sản.
  4. Ghi dán tem kiểm kê và mã số tài sản.
  5. Lập biên bản kiểm kê theo mẫu, ghi tăng giảm trong hệ thống sổ của kế toán tài sản (ký xác nhận của cán bộ kiểm kê, đại diện đơn vị, người trực tiếp sử dụng).
  IV. Tổ chức thực hiện
  1. Công tác tổ chức
  1.1. Thành lập Hội đồng kiểm kê cấp Trường (có Quyết định); Hội đồng họp góp ý kế hoạch, phân công các thành viên trong Hội đồng.
  1.2. Thành lập tổ kiểm kê, thông báo tới các nhóm lớp, phòng làm việc về kế hoạch kiểm kê tài sản.
  2. Phân công chuẩn bị
  2.1. Trưởng ban, phó ban: xây dựng kế hoạch kiểm kê, in tem kiểm kê theo mẫu, phiếu kiểm kê, thống kê, kiểm kê diện tích nhà ở, đất đai, công trình, tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, thiết bị…
  2.2. Thư ký: chuẩn bị số liệu tài sản có trong sổ sách, tài sản đã bàn giao và tài sản các công trình đang thi công, các mẫu biểu thống kê tổng hợp; chấm công thanh toán cho Hội đồng, chuẩn bị báo cáo kết quả kiểm kê, lập hồ sơ báo cáo các cơ quan có liên quan.
  2.3. Các thành viên: Kiểm kê, lập biên bản và gắn thẻ tài sản hoặc chia thành các nhóm nhỏ kiểm kê, phân công trách nhiệm cho các thành viên của các nhóm tiến hành kiểm kê, lập biên bản, gắn thẻ tài sản. Sau khi kết thúc công việc kiểm kê, các thành viên, kiểm kê tài sản có trách nhiệm nộp lại phiếu kiểm kê, biên bản kiểm kê tài sản cho thư ký.
  Để thực hiện công tác kiểm kê tài sản kịp thời để có số liệu chính xác báo cáo Phòng GD&ĐT. Nhà trường yêu cầu Hội đồng kiểm kê tài sản, các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

 

 Nơi nhận–  Phòng GD&ĐT (b/c);

– Website nhà trường;

–  Lưu VT,

 

KT. HIỆU TRƯỞNGP. HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Vũ Thị Hòa