TKB khối 5 – Năm học 2016 -2017

KHỐI LỚP 5
LỚP BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Lớp 5A1 Sáng 1 Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Toán
2 GD L.sống  M.thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Thể dục Tiếng Việt
5 Sinh hoạt
Chiều 1 Thể dục Tin học Khoa học Địa lí
2 Tiếng Việt Lịch sử Tiếng Việt L. Toán Nghỉ
3 Kĩ thuật LToán Luyện TV Tin học
Lớp 5A2 Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán
2 Tiếng Anh Tiếng Anh Âm nhạc Khoa học Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Lịch sử Tiếng Việt Tiếng Anh Thể dục
4 Tiếng Việt  M.thuật Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt
5 Sinh hoạt
Chiều 1 Kỹ thuật Tiếng Việt Khoa học Tiếng Việt
2 Thể dục LToán Địa lí Tin học Nghỉ
3 GD L sống Tin học Luyện TV L. Toán
Lớp 5A3 Sáng 1 Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt
3 Tiếng Anh  Mĩ thuật Âm nhạc Toán Tiếng Việt
4 Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục
5 Sinh hoạt
Chiều 1 Tiếng Việt L. Toán  Kĩ  thuật Tin học
2 GD Lsống Tin học Khoa học Địa lí Nghỉ
3 Thể dục Khoa học Luyện TV LToán