TKB khối 3 – Năm học 2016 -2017

TKB khối 3 – Năm học 2016 -2017

KHỐI LỚP 3 LỚP BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Lớp 3A1 Sáng 1 Thể dục Toán Mĩ Thuật Toán Toán 2 Tiếng Việt TNXH Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH Tiếng…