Kế hoạch tháng 12 năm học 2016 – 2017

Kế hoạch tháng 12 năm học 2016 – 2017

 KẾ HOẠCH THÁNG 12 1. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống Tập thể CBGV-NV chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm túc thực…